ประชาคมโลก
(Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก

ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์

ภูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก ทั้งที่เกิดจากทางกายภาพและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ว่ามีการกระจายอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์อย่างไรในพื้นที่หนึ่ง ๆ หรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่อย่างไรจนก่อให้เกิดการจัดรูปแบบพื้นที่และนำไปสู่การอธิบาย การวางกฎเกณฑ์ รวมทั้งเสนอหลักทฤษฎีขึ้นมาได้

นักภูมิศาสตร์อธิบายถึงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของที่ต่างๆ บนโลก แผนที่ และสัณฐานโลก โดยอธิบายว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร การศึกษาภูมิศาสตร์จะทำให้เข้าใจปัญหาทางด้านกายภาพ และวัฒนธรรม ของบริเวณที่ศึกษา และสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่อยู่บนพื้นผิวโลก ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันจะเป็นพื้นฐานให้มนุษย์นำไปพัฒนาหรือดัดแปลงแก้ไขสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ต่อไป

บรรณานุกรม

กำธร กำประเสริฐ และ สุเมธ จานประดับ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร.
2543. คณะกรรมการจัดงาน. “หนึ่งทศวรรษ ออง ซาน ซูจี กับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ” เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2544, เอกสารแผ่นพับ
จุณณเจิม ยุวรี, เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ค.ศ. 1945 – ปัจจุบัน.:ศูนย์ตำราและเอกสารวิชาการ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี. 2543.
ชัยรินทร์ ไชยวัฒน์ และ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. ลับลมปมชาติ. Openbook, กรุงเทพมหานคร. 2548
ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และพรชัย สุนทรพันธุ์, คำบรรยายหลักกฎหมายเอกชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2546.
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, การศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร .2540.
ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, องค์การระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2541.
ธีระ นุชเปี่ยม, การเมืองโลกสมัยใหม่. ศิลปสยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร. 2541.
ธีระ ศรีธรรมรักษ์ และคณะ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2544.
นงนุช สิงหเดชะ, “เดินหน้าชน” ใน มติชนรายวัน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9783
นึก ทองมีเพชร และคณะ. ภูมิศาสตร์สมบูรณ์แบบ. สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, กรุงเทพ. 2547
พวงนิล คำปังสุ์. พม่า. สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง, กรุงเทพมหานคร. 2546
มนัส ธัญญเกษตร และคณะ, วิถีโลก. เธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชั่น, กรุงเทพมหานคร. 2542.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หน่วยที่ 1-7 , โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, กรุงเทพมหานคร. 2543.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-8 , โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพมหานคร. 2545.
มานิตย์ จุมปา และคณะ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4, สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 2546.
วันชัย วัฒนศัพท์. ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพมหานคร. 2547.
ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2542.
สุวิมล รุ่งเจริญ, อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 2540.
หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 15, สำนักพิมพ์ประกายพรึก, กรุงเทพมหานคร. 2545.
อัลวิน ทอฟฟเลอร์, คลื่นลูกที่สาม The Third Wave. นานมีบุ๊คส์, กรุงเทพมหานคร. 2532.
Bradshow, Michael. A World Region Geography: The New Global Order. Wmc. Brawn/McGrow-H :II : Boston, Massachusetts, 1997.
Chistopherson, Robert W. Elemental Geosystems, Pearson Education : New Jercy, Strahler,Aian H. 2004.
Manson,Gray, World Geography, Glence/Macmillan/ McGraw-Hill, New York. 1985.
Samuel P.Huntington. “The Clash of Civilization” ใน Foreign Affairs, ฉบับที่ 3 ปีที่ 72, 1993.
Strahler Arthur N, Strahler Aian H, Modern Physical Geography, John Wiley, New York. 1987.
อ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์

โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (LESA Project). ภูมิอากาศ. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://www.lesa.in.th/atmosphere/atm_circulation/climate/climate.htm. วันที่ 22 เมษายน 2550.
ทอทหาร. ความขัดแย้ง – ภัยคุกคามของความมั่นคงของชาติ. (แหล่งข้อมูลออนไลน์).http://www.tortaharn.net/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=1, วันที่ 25 เมษายน 2550.
ยรรยง สินธุ์งาม. กระแสโลกาภิวัตน์ ลัทธิครอบโลก. (แหล่งข้อมูลออนไลน์) http://www.fridaycollege.org/blog.php?obj=blog.view(86) ,วันที่ 29 เมษายน 2549
ยืน ภู่วรวรรณ. ไอทีกับแนวโน้มโลก. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/tech_it.html. วันที่ 20 เมษายน 2550.
วิรัช นิยมธรรม. การยึดติดในลัทธิและเผ่าพันธุ์ : ต้นเหตุของความรุนแรงในสหภาพพม่า. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://www.myanmar.nu.ac.th/, วันที่ 13 เมษายน 2550.
สุรชาติ บำรุงสุข. “1 ปี 911 : ศาสนา สงครามและการก่อการร้าย” . ใน ศูนย์ศึกษาการก่อการร้าย (Terrorism Studies Center) การต่อต้านและตอบโต้การก่อการร้ายก่อวินาศกรรม ๙/๑๑. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://www.geocities.com/terrorismstudies/ctb_wtc.htm, วันที่ 28 เมษายน 2550.
Akindele, S.T., Gidado, T.O. and. OlaopoGlobalisation, O.R. Its Implications and Consequences for Africa. (แหล่งข้อมูลออนไลน์) http://www.Postcolonialweb.org/africa/akindele1b.html, วันที่ 25 เมษายน 2550.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s