ประชาคมโลก
(Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การเมืองโลก (World Politics)

การใช้อำนาจระหว่างผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศที่เป็นรัฐหรือไม่ใช่รัฐในระดับโลก ได้แก่ ขบวนการก่อการร้าย บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ และรัฐ โดยการใช้อำนาจนั้นต้องเป็นการใช้ในระดับโลก นั่นคือ มีผลกระทบต่อโลก เช่น กรณีที่อเมริกาใช้อำนาจในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เป็นการต่อต้านระดับโลก ถือเป็นการเมืองโลก หรือขบวนการก่อการร้าย อัลเคดาร์ของบิน ลาเดนมีการก่อการร้ายไปทั่วโลก ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของขบวนการก่อการร้ายในระดับโลก นี่คือ “การเมืองโลก”
ความขัดแย้งระหว่างผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศในระดับโลก เช่น อัลเคดาร์ก่อการร้ายทั่วโลกเพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม (อเมริกา-สหภาพยุโรป)
สถานการณ์การเมืองโลก คือ ปรากฏการณ์ระหว่างประเทศหรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจในความร่วมมือและ/ หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นเหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ

2. ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน

2.1 ปัญหาการก่อการร้ายสากล

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Central Intelligence Agency (CIA) ให้คำจำกัดความการก่อการร้ายไว้ว่า การก่อการร้าย หมายถึง “ปฏิบัติการรุนแรงที่มีการคิดและเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า โดยมีเหตุจูงใจทางการเมือง กระทำต่อเป้าหมายซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสงคราม และไม่มีศักยภาพในการทำการรบโดยกลุ่มขบวนการที่มิได้เป็นตัวแทนของรัฐในทางการเมืองระหว่างประเทศ หรือโดยกลุ่มสายลับของรัฐที่กระทำการในทางลับ”

รูปแบบของสงครามการก่อการร้าย

การก่อการร้ายจะมุ่งกระทำต่อเป้าหมายที่เป็นสัญลักษณ์ รวมถึงพลเรือน โดยมีเจตจำนงเฉพาะ ให้มีผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรง การก่อการร้ายจึงถูกใช้โดยองค์กรใต้ดินในหลายๆ ประเทศ เพื่อดำเนินจุดมุ่งหมายต่างๆ กัน ซึ่งปัจจุบันได้ขยายขอบเขตจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ภราดรภาพ สงครามศาสนา ไปจนถึงสิทธิแห่งมนุษยชาติ แต่ด้วยปัจจัยทางการเงินซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติการสงครามเต็มรูปแบบ จึงมักพบว่าผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่มักไม่มุ่งเป้าหมายไปยังสถานที่ที่มีการวางกำลัง หรือมีระบบการป้องกันหนาแน่น หรือปะทะกับกองกำลังที่มีความเข้มแข็ง แต่เลือกที่จะปฏิบัติต่อเป้าหมายที่เด่นชัด มีระบบการระวังป้องกันไม่แน่นหนา หรือเข้าปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ไม่ได้คาดหมาย ระบบการรักษาความปลอดภัยของเป้าหมายไม่อยู่ในสภาวะเตรียม พร้อมเต็มรูปแบบ และเป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่น่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประเภทของการก่อการร้าย

ถึงแม้ว่าการก่อการร้ายจะมีรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามไปข้ามมาในหลายๆ ประเทศ ไม่ค่อยมีปรากฏการปฏิบัติการที่จำกัดอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียวบ่อยนัก แต่ก็ยังพอสามารถแบ่งรูปแบบของการก่อการร้ายออกได้เป็น 3 ประเภท

การก่อการร้ายที่ไม่มีการสนับสนุนจากประเทศใดๆ การก่อการร้ายประเภทนี้ จะเป็นเพียงองค์กรกลุ่มเล็กๆ ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลหรือรัฐประเทศใด จำเป็นต้องสร้างฐานเงินทุนด้วยตัวเอง หรือหาแหล่งทุนสนับสนุนเป็นการส่วนตัว บ้างก็ใช้วิธีการระดมเงินทุนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น ปล้น ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ และข่มขู่ ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรการก่อการร้ายส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากจุดนี้เมื่อแรกจัดตั้งองค์กร
การก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศใดประเทศหนึ่ง การก่อการร้ายประเภทนี้ องค์กรจะมีการติดต่อกับรัฐบาลหรือรัฐประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธ เงินทุน ที่ลี้ภัยทางการเมือง รวมทั้งความสะดวกสบายอื่นๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือรัฐประเทศใดใด รัฐบาลหรือรัฐประเทศนั้นๆ ก็ไม่มีอำนาจที่จะควบคุมการดำเนินการขององค์กร ในส่วนที่รัฐจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนั้น จะจำกัดอยู่ในลักษณะของการสนับสนุนด้านการเงิน ความช่วยเหลือทางทหาร การฝึก และทางอุดมการณ์ การให้ความคิดริเริ่ม คำแนะนำการดำเนินการ หรือการปฏิบัติการโดยผ่านทางกลุ่มองค์กรที่อยู่นอกโครงสร้างการจัดตั้งของรัฐบาลเป็นหลัก
การก่อการร้ายในความควบคุมของรัฐบาลหรือรัฐประเทศใดประเทศหนึ่ง การก่อการร้ายประเภทนี้ องค์กรการก่อการร้ายเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการก่อการร้ายเอง โดยผ่านทางกลุ่มองค์กรที่อยู่นอกโครงสร้างการจัดตั้งของรัฐบาล นโยบายการต่างประเทศและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะถูกควบคุมโดยรัฐ อาวุธ เงินทุน ที่ลี้ภัยทางการเมือง รวมถึงปัจจัยที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆ จะถูกจัดหาให้โดยรัฐบาลหรือรัฐประเทศนั้นๆ
ปัจจัยเกี่ยวข้องในการก่อการร้าย

การคมนาคม การก่อการร้ายได้แพร่ขยายเข้าไปในพื้นที่แทบทุกส่วนของโลก เนื่องด้วยการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วและมีให้เลือกหลายทางในยุคปัจจุบัน ผู้ก่อการร้ายจึงสามารถเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ได้ง่าย ประกอบกับสามารถใช้อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารที่ทันสมัยในการรับส่งข้อมูล สั่งการ และติดตามผล การติดตามร่องรอยของผู้ก่อการร้ายจึงเป็นเรื่องยาก การจะเข้าถึงองค์กรหรือตัวผู้ก่อการร้ายจึงอาจต้องใช้การรวบรวมข่าวกรองจากหลายๆ แหล่ง และใช้เวลาเป็นปีๆ ซึ่งบางครั้งก็แทบไม่ประสบผลเลย
การสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มในปัจจุบันเป็นผู้ก่อการร้ายภายใต้การจัดตั้ง หรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือรัฐประเทศต่างๆ เพื่อจะใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายทางการเมือง โดยลักษณะของชาติต่างๆ เหล่านี้มักจะเป็นชาติที่มีกำลังทหารอ่อนแอ หรือพลังอำนาจแห่งชาติไม่เข้มแข็ง และกำลังเผชิญหน้ากับประเทศมหาอำนาจ หรือชาติที่มีความเข้มแข็งกว่า รวมไปถึงชาติที่ไม่ต้องการดำเนินนโยบายทางการเมืองการทหารที่รุนแรงโดยเปิดเผย หลีกเลี่ยงการปะทะโดยใช้กำลังซึ่งหน้า อันจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบโดยรวมของประเทศ ประเทศเหล่านี้ก็จะเลือกใช้กองกำลังของผู้ก่อการร้ายปฏิบัติภารกิจนี้แทน
เส้นทางการเงินหมุนเวียน ส่วนหนึ่งที่การก่อการร้ายเป็นที่นิยม หรือเป็นทางเลือกที่มักจะถูกใช้นั้น เพราะการก่อการร้ายไม่ใช่สงครามตามแบบ แต่เป็นรูปแบบของสงครามหลบซ่อน ยากที่ชาติที่ถูกกระทำจะป้องกันและตอบโต้ และการก่อการร้ายส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเงินสนับสนุนจำนวนมาก การก่อการร้ายใช้เงินน้อยกว่ากิจกรรมข้ามชาติที่ผิดกฎหมายอื่นๆ การค้ายาเสพติด หรือกระทั่งการค้าอาวุธ จึงไม่ใช่เรื่องยากนัก ที่จะรวบรวมเงินทุนให้เพียงพอในการปฏิบัติการแต่ละครั้ง การแกะรอยเส้นทางการเงินที่หมุนเวียน ในระบบเป็นเรื่องยากเพราะผู้ก่อการร้ายจะใช้บัญชีปลอมในการทำธุรกรรมต่างๆ ในทางการเงินกับธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ที่ดำเนินธุรกรรมก็เป็นเพียงตัวกลาง ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบภายในขององค์กรการก่อการร้าย และเงินที่หมุนเวียนภายในระบบ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนำเงินจากกิจกรรมที่ถูกกฎหมายมารวมเข้ากับเงินที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ความสนใจในการติดตามเงินที่ถูกโยกย้ายออกนอกระบบธนาคารจึงไม่เป็นที่สังเกตเท่าที่ควร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s